Spelvoorwaarden Kek Mama 15 jaar

1. Algemeen

1.1       Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op Kek Mama editie 11 2023 (hierna: de “Actie”) van Kek Mama, Kompas Blend B.V., gevestigd aan de Daalsesingel 51, 3511 SW Utrecht (hierna te noemen: “Kek Mama.”). De Actie wordt georganiseerd ter promotie van Kek Mama editie 11

1.2       Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze spelvoorwaarden in. 

1.3       Kek Mama behoudt zich het recht voor om de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers. 

1.4       Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing. 

2. Inhoud Actie 

2.1       Op 24 oktober 2023 verschijnt de jubileumeditie  van het tijdschrift Kek Mama. Kek Mama verloot in dit nummer prijzen van verschillende merken aan haar lezers. 

2.2       Indien je kans wil maken op een prijs, vul je de gegevens in op de Actiepagina. Kek Mama zal vervolgens geheel wilekeurig de winnaars trekken via een trekkingstool. Vervolgens wordt door Kek Mama contact opgenomen met de prijswinnaars. Het is ook mogelijk dat Kek Mama de gegevens van de prijswinnaars verstrekt aan de derde partij die de betreffende prijs verzorgt/uitvoert. . Zij zullen voor de verdere afhandeling van de prijzen zorgen en nemen uiterlijk 1 januari 2024 contact op met de prijswinnaars. 

2.3       De Actie loopt van 24 september 2023 t/m 1 december 2023. Na 1 december is de Actiepagina gesloten en kan niet meer aan de Actie worden deelgenomen. Deelname aan de Actie is alleen mogelijk via de Actiepagina met een ingevuld formulier.  

2.4       De prijswinnaars krijgen een bevestigingsmail dat zij een prijs hebben gewonnen. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

3.  Prijzen 

3.1       Er zijn verschillende prijzen te winnen, welke prijzen exact worden weggeven is na te lezen in Kek Mama editie 11 op kekmama.nl/jarig 

3.2       Om in aanmerking te kunnen komen voor een prijs,dien je het formulier op de actiepagina’s in te vullen. 

3.3       De prijzen zijn niet inwisselbaar voor een andere prijs of contanten. Als de gegeven indicatie van de waarde van de prijs afwijkt van de uiteindelijke waarde van de prijs, ontstaat er geen recht op geld terug of tegoedbonnen of wat voor compensatie dan ook. 

3.4       Er wordt getracht om de afbeeldingen van de prijzen op de actiepagina zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kek Mama kan echter niet garanderen dat de kleuren dan wel andere kenmerken exact overeenkomen met de prijzen. 

3.5       Kek Mama stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren. Kek Mama is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief eventuele schade veroorzaakt door transport). 

3.6       Nadat de prijzen zijn vergeven, zijn de voorwaarden van de deelnemende derde partijen/merken van toepassing. 

Specifieke voorwaarden per prijs 

3.7 De prijs van Prenatal heeft een levertijd van 6 tot 8 weken na de bestelling. De producten kunnen worden opgehaald in de winkel. Mocht de winnaar het liever thuisgestuurd krijgen, is dit mogelijk maar dan zijn de kosten voor rekening van de winnaar.   

3.8 De winnaar van de prijs van Easytoys wordt eerder getrokken tbv de adventskalender. De winnaar wordt uiterlijk 27 november getrokken, zodat 1 december gestart kan worden met de adventskalender. Kek Mama en Easytoys zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen door winnaar of de verzendpartij. 

3.9 De prijs van MAMALOVES is een birth flower bouquet ketting t.w.v. 109,95. Voor een meerprijs voeg je een extra bedel toe zoals geboortesteen of initiaal. Dit zit niet in de prijs inbegrepen. 

3.10 De prijs van Europarcs  is geldig op een weekend voor 6 personen in het najaar r t.w.v. 449 euro in een park in Nederland, België, Oostenrijk en Duitsland. Deze prijs is op basis van beschikbaarheid in de parken. 

4.  Deelname en deelnemers

4.1       Deelname staat open voor iedere in Nederland woonachtige natuurlijke persoon boven de 18 jaar, zulks met uitsluiting van werknemers van de derden die de prijzen ter beschikking stellen, Kek Mama en/of aan haar gelieerde ondernemingen waarmee zij samenwerkt met betrekking tot deze Actie. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze winactie. 

4.2       Kek Mama heeft het recht om een deelnemer van een Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. 

4.3       Kek Mama kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, alsmede voor eventueel verloren gegane inzendingen (kraskaarten) of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens. 

4.4       De kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijzen wordt betaald komen niet voor rekening van de prijswinnaars. 

4.5       Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door Kek Mama en de eventuele derde die de prijs ter beschikking stelt worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Bovendien verklaren de prijswinnaars zich akkoord met het eventuele publiceren van een verslag/redactioneel artikel inclusief foto’s in het tijdschrift en/of de website Kek Mamanl. 

5. Gegevens 

5.1       De winnaars van de prijzen stemmen in met het verstrekken van hun naam en adresgegevens aan de deelnemende partijen ten behoeve van het opsturen en/of contact opnemen voor verzenden van de prijs/boeken van de prijs.  

5.2 Kek Mama en alle partijen gaan zorgvuldig om met gegevens en handelen conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens door Kek Mama zal conform de privacyverklaring van Kek Mama plaatsvinden. Voor de verwerking van de gegevens door andere partijen moet worden gekeken naar de privacyverklaring van de betreffende partij. 

6. Wijziging spelvoorwaarden en technische voorzieningen 

6.1       Kek Mama heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving (i) deze voorwaarden gedurende de Actie te wijzigen en (ii) zonder opgave van reden de Actie te staken of te wijzigen, zonder dat Kek Mama daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens de deelnemers. In geval van wijziging van deze voorwaarden zal Kek Mama rekening houden met de redelijke belangen van de deelnemers. 

6.2       Kek Mama garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Kek Mama aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen. 

7. Klachten 

7.1       Als een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met de door Kek Mama georganiseerde Actie, dan kan de deelnemer dit, aan Kek Mama kenbaar maken door middel van het sturen van een mail aan marketing@kekmama.nl

8. Aansprakelijkheid 

8.1       Kek Mama is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Kek Mama niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Kek Mama in het leven roepen. Kek Mama is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Kek Mama is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt. 

9. Overmacht 

9.1       Kek Mama behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surséance van betaling door deze leverancier en/of sponsor of van Kek Mama zelf. 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1      Op deze spelvoorwaarden en de Actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.