Copyright

COPYRIGHT NOTICE

De rechten met betrekking tot kekmama.nl en haar logo, zoals de auteurs- en merkrechten, berusten uitsluitend bij Kompas Blend BV. Kompas Blend BV behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud en de opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Kompas Blend BV en/of haar licentiegevers. Deze inhoud is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kompas Blend BV is het onder meer niet toegestaan de inhoud, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het normaal beoogde gebruik. Tekst- en datamining is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan.

Kompas Blend BV heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van Kompas Blend BV, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Kompas Blend BV heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.